Erlang Term Storage (ETS)

Erlang Term Storage, zwany ETS, jest potężnym mechanizmem składowania danych zbudowanym z użyciem OTP i gotowym do użycia w Elixirze. W tej lekcji przyjrzymy się jak możemy użyć ETS w naszej aplikacji.

Informacje wstępne

ETS jest rozwiązaniem bazującym na pamięci operacyjnej, które pozwala na składowanie obiektów Elixirowych i Erlangowych. ETS został zaprojektowany, by obsługiwać nawet duże zbiory danych ze stałym czasem dostępu.

Tabele ETS są tworzone i obsługiwane przez procesy. Kiedy proces zarządzający tabelą kończy się, to tabela jest usuwana. Domyślnie istnieje ograniczenie do 1400 tabel na węzeł.

Tworzenie tabel

Do tworzenia tabel służy funkcja new/2, która jako parametry przyjmuje nazwę tabeli i zbiór opcji, a zwraca identyfikator tabeli, którego możemy używać w operacjach.

Przykładowo stwórzmy tabelę do składowania i wyszukiwania użytkowników po nicku:

iex> table = :ets.new(:user_lookup, [:set, :protected])
8212

Podobnie jak w GenServers, ETS umożliwia odwołanie się do tabeli po nazwie, a nie tylko po identyfikatorze. By to zrobić, musimy dodać opcję :named_table. I teraz możemy odwołać się d naszej tabeli bezpośrednio po nazwie:

iex> :ets.new(:user_lookup, [:set, :protected, :named_table])
:user_lookup

Typy tabel

W ETS wyróżniamy cztery typy tabel:

Kontrola dostępu

Zasady dostępy w ETS są zbliżone do tych dla modułów:

Wstawianie informacji

ETS nie posiada schematu. Jedyne ograniczenie polega na tym, że dane są składowane jako krotki, w których pierwsza wartość to klucz. By dodać rekord, należy użyć funkcji insert/2:

iex> :ets.insert(:user_lookup, {"doomspork", "Sean", ["Elixir", "Ruby", "Java"]})
true

Gdy użyjemy insert/2 zset lub ordered_set istniejaca wartość zostanie zastąpiona. By temu zapobiec, należy użyć funkcji insert_new/2, która zwróci false, jeżeli klucz istnieje:

iex> :ets.insert_new(:user_lookup, {"doomspork", "Sean", ["Elixir", "Ruby", "Java"]})
false
iex> :ets.insert_new(:user_lookup, {"3100", "", ["Elixir", "Ruby", "JavaScript"]})
true

Wyszukiwanie informacji

ETS posiada kilka wygodnych i elastycznych sposobów na wyszukiwanie danych. Przyjrzyjmy się jak pobierać dane po kluczu i z użyciem różnych form dopasowania wzorców.

Najbardziej wydajną, idealną wręcz, metodą wyszukiwania danych jest użycie klucza. Wyszukiwania bazujące na dopasowanie, choć są wygodne, powinny być używane rozsądnie, ponieważ rzutują na wydajność, szczególnie przy dużych zbiorach danych.

Wyszukiwanie po kluczu

Mając klucz, możemy użyć funkcji lookup/2, by wyszukać wszystkie rekordy przypisane do tego klucza:

iex> :ets.lookup(:user_lookup, "doomspork")
[{"doomspork", "Sean", ["Elixir", "Ruby", "Java"]}]

Proste porównania

ETS został zaprojektowany dla Erlanga, więc pamiętaj iż porównywanie zmiennych może wyglądać trochę niezdarnie.

By wskazać, które zmienne będziemy porównywać, używamy atomów :"$1", :"$2", :"$3", itd. Numer zmiennej odwołuje się do pozycji w wyniku, a nie pozycji w porównaniu. Jeżeli nie jesteśmy zainteresowaniu jakąś wartością, to używamy zmiennej :_.

Wartości też mogą zostać użyte w dopasowaniu, ale tylko zmienne zostaną zwrócone jako część wyniku. Złóżmy to wszystko razem i zobaczmy, jak działa:

iex> :ets.match(:user_lookup, {:"$1", "Sean", :_})
[["doomspork"]]

Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu przykładowi, by zrozumieć wpływ zmiennych na kolejność rezultatów:

iex> :ets.match(:user_lookup, {:"$99", :"$1", :"$3"})
[["Sean", ["Elixir", "Ruby", "Java"], "doomspork"],
 ["", ["Elixir", "Ruby", "JavaScript"], "3100"]]

A co, jeżeli chcemy otrzymać oryginalny obiekt, a nie listę? Możemy użyć funkcji match_object/2, która zwróci cały obiekt bez patrzenia na zmienne:

iex> :ets.match_object(:user_lookup, {:"$1", :_, :"$3"})
[{"doomspork", "Sean", ["Elixir", "Ruby", "Java"]},
 {"3100", "", ["Elixir", "Ruby", "JavaScript"]}]

iex> :ets.match_object(:user_lookup, {:_, "Sean", :_})
[{"doomspork", "Sean", ["Elixir", "Ruby", "Java"]}]

Zaawansowane wyszukiwanie

Wiemy już, jak wygląda proste wyszukiwanie, ale co jeżeli chcielibyśmy mieć coś w rodzaju SQL? Na całe szczęście mamy do dyspozycji elastyczniejsze rozwiązanie. Do przeszukiwania danych możemy użyć funkcji select/2, przyjmującej jako argument listę trójelementowych krotek. Krotki te reprezentują wzorzec, zero lub więcej strażników oraz format odpowiedzi.

Zmienne użyte w dopasowaniu oraz dwie nowe :"$$" i :"$_", mogą być użyte do sformatowania wyniku. Te nowe zmienne są skróconym zapisem do formatowania wyniku; :"$$" zwraca wynik jako listę, a :"$_" zwróci oryginalny obiekt.

Zmieńmy nasz poprzedni przykład z match/2 tak, by użyć select/2:

iex> :ets.match_object(:user_lookup, {:"$1", :_, :"$3"})
[{"doomspork", "Sean", ["Elixir", "Ruby", "Java"]},
 {"3100", "", ["Elixir", "Ruby", "JavaScript"]}]

{% raw %}iex> :ets.select(:user_lookup, [{{:"$1", :_, :"$3"}, [], [:"$_"]}]){% endraw %}
[{"doomspork", "Sean", ["Elixir", "Ruby", "Java"]},
 {"spork", 30, ["ruby", "elixir"]}]

Pomimo że select/2 pozwala na precyzyjniejszą kontrolę rezultatów, to składnia tej funkcji jest nieprzyjazna szczególnie w złożonych przypadkach. Do ich obsługi ETS zawiera funkcję fun2ms/1, która zmienia funkcję w specyfikację zwaną match_specs. Z pomocąfun2ms/1 możemy tworzyć zapytania, używając lepiej nam znanej składni funkcyjnej.

Połączmy zatem fun2ms/1 i select/2, by odszukać wszystkie usernames z dwoma lub więcej językami:

iex> fun = :ets.fun2ms(fn {username, _, langs} when length(langs) > 2 -> username end)
{% raw %}[{{:"$1", :_, :"$2"}, [{:>, {:length, :"$2"}, 2}], [:"$1"]}]{% endraw %}

iex> :ets.select(:user_lookup, fun)
["doomspork", "3100"]

Chcesz dowiedzieć się więcej o specyfikacji dopasowań? Zapoznaj się z oficjalną, erlngową, dokumentacją w języku angielskim match_spec.

Usuwanie danych

Usuwanie rekordów

Usuwanie rekordów jest zbliżone do wstawiania za pomocą insert/2 i wyszukiwania za pomocą lookup/2. Wywołując delete/2 przekazujemy nazwę tabeli i klucz. W wyniku usunięte zostaną zarówno dane, jak i klucz:

iex> :ets.delete(:user_lookup, "doomspork")
true

Usuwanie tabel

Tabele ETS nie są usuwane, chyba że proces je obsługujący zakończy się. Czasami jednak musimy usunąć tabelę, ale nie zatrzymując procesu. Służy do tego funkcja delete/1:

iex> :ets.delete(:user_lookup)
true

Przykładowe użycie ETS

Wykorzystajmy naszą wiedzę w praktyce. Stwórzmy aplikację – prosty cache dla drogich obliczeniowo operacji. Zaimplementujemy funkcję get/4, która jako argumenty przyjmuje moduł, funkcję, argumenty tej funkcji oraz opcje. Na początek obchodzi nas tylko opcja :ttl.

W przykładzie zakładamy, że tabela ETS została utworzona przez inny proces, na przykład nadzorcę:

defmodule SimpleCache do
 @moduledoc """
 A simple ETS based cache for expensive function calls.
 """

 @doc """
 Retrieve a cached value or apply the given function caching and returning
 the result.
 """
 def get(mod, fun, args, opts \\ []) do
  case lookup(mod, fun, args) do
   nil ->
    ttl = Keyword.get(opts, :ttl, 3600)
    cache_apply(mod, fun, args, ttl)

   result ->
    result
  end
 end

 @doc """
 Lookup a cached result and check the freshness
 """
 defp lookup(mod, fun, args) do
  case :ets.lookup(:simple_cache, [mod, fun, args]) do
   [result | _] -> check_freshness(result)
   [] -> nil
  end
 end

 @doc """
 Compare the result expiration against the current system time.
 """
 defp check_freshness({mfa, result, expiration}) do
  cond do
   expiration > :os.system_time(:seconds) -> result
   :else -> nil
  end
 end

 @doc """
 Apply the function, calculate expiration, and cache the result.
 """
 defp cache_apply(mod, fun, args, ttl) do
  result = apply(mod, fun, args)
  expiration = :os.system_time(:seconds) + ttl
  :ets.insert(:simple_cache, {[mod, fun, args], result, expiration})
  result
 end
end

Zademonstrujmy działanie naszego cacha z użyciem funkcji zwracającej czas systemowy z 10-sekundową “pamięcią” (TTL). Jak widać na poniższym przykładzie, otrzymujemy wynik z pamięci podręcznej, do momentu aż wartość się nie zdezaktualizuje:

defmodule ExampleApp do
 def test do
  :os.system_time(:seconds)
 end
end

iex> :ets.new(:simple_cache, [:named_table])
:simple_cache
iex> ExampleApp.test
1451089115
iex> SimpleCache.get(ExampleApp, :test, [], ttl: 10)
1451089119
iex> ExampleApp.test
1451089123
iex> ExampleApp.test
1451089127
iex> SimpleCache.get(ExampleApp, :test, [], ttl: 10)
1451089119

Gdy spróbujemy po 10 sekundach, otrzymamy nowy wynik:

iex> ExampleApp.test
1451089131
iex> SimpleCache.get(ExampleApp, :test, [], ttl: 10)
1451089134

Jak widać, udało nam się zaimplementować skalowalną i szybką pamięć podręczną bez żadnych zewnętrznych zależności, a to tylko jedno z zastosowań ETS.

ETS, a dysk twardy

Jak wiemy ETS do działania wykorzystuje pamięć RAM, a co jeżeli chcielibyśmy mieć rozwiązanie wykorzystujące dysk twardy? Do tego służy Disk Based Term Storage, w skrócie DETS. Interfejsy ETS i DETS mają spójne API z dokładnością do sposobu tworzenia tabel. DETS wykorzystuje open_file/2 i nie wymaga opcji :named_table:

iex> {:ok, table} = :dets.open_file(:disk_storage, [type: :set])
{:ok, :disk_storage}
iex> :dets.insert_new(table, {"doomspork", "Sean", ["Elixir", "Ruby", "Java"]})
true
iex> select_all = :ets.fun2ms(&(&1))
[{:"$1", [], [:"$1"]}]
iex> :dets.select(table, select_all)
[{"doomspork", "Sean", ["Elixir", "Ruby", "Java"]}]

Jak wyjdziesz z iex i zajrzysz do lokalnego katalogu, to odkryjesz nowy plik disk_storage:

$ ls | grep -c disk_storage
1

Trzeba jeszcze zaznaczyć, że DETS nie wspiera ordered_set w przeciwieństwie do ETS, tylko set, bag i duplicate_bag są obsługiwane.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!